Lekársky posudok pre cudzincov, časté otázky

Kde sa dá objednať na lekársku prehliadku a získať lekársky posudok pre cudzincov?

0948 350 123

medicalcontrol@akmv.sk, https://www.expatclinic.sk/

Cena 150 EUR dospelí, 140 EUR študenti

Kto predkladá posudok cudzineckej polícii

Posudok štandardne predkladajú cudzinci z tretích krajín (nie občania EÚ), ktorým bol udelený prechodný pobyt. Ak bol cudzincovi z tretej krajiny udelený prechodný pobyt na Slovensku, je potrebné, aby do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte (pobytovej kartičky) doložil príslušnému oddeleniu cudzineckej polície lekársky posudok, že netrpí cudzokrajnou chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Na vyšetrenie za účelom vydania lekárskeho posudku sa môžete objednať u nás na t.č. 0948 350 123 alebo emailom na medicalcontrol@akmv.sk alebo môžete prísť počas ordinačných hodín do našej ambulancie.

Modrá karta

Ak bol cudzincovi (štátnemu príslušníkovi tretej krajiny) udelený pobyt na účel zamestnania ako vysokokvalifikovanému pracovníkovi (modrá karta), musí tiež odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podáva žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare, odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Trvalý pobyt na päť rokov 

Aj cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt na 5 rokov musí odovzdať cudzineckej polícii lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. To neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní. (§ 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov)

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b) (t.j. cudzinec, ktorý je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas) je povinný k žiadosti priložiť aj lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Predkladajú posudok aj deti?

Lekárske potvrdenie predkladajú aj deti, zákon o pobyte cudzincov neustanovuje žiadnu minimálnu vekovú hranicu. V našej ambulancii v Zlatých Moravciach a Zvolene v spolupráci s pediatrom vyšetríme aj dieťa. Deťom, v závislosti od ich veku, sa však nerobia všetky vyšetrenia popísané nižšie.

Kto nemusí posudok cudzineckej polícii predkladať?

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie; nevzťahuje sa to však na štátneho príslušníka tretej krajiny podľa:

  • § 28 zákona o pobyte cudzincov, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
  • § 29 zákona o pobyte cudzincov, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí
  • § 30 zákona o pobyte cudzincov, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo
  • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred.

Kontaktní formulář s výběrem města SK