Časté otázky k lekárskej prehliadke pre cudzincov

Kde sa môžem objednať?

 

0948 350 123, expatclinic@gmail.com

Cena 149 EUR dospelí, 140 EUR deti do 18 rokov a študenti.

Koľko má posudok pre cudzineckú políciu platnosť?

Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť (pri prechodnom pobyte o 60 dní).

Čo je choroba ohrozujúca verejné zdravie?

Ide o chorobu, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov (Príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov, ktoré boli schválené na 58. zdravotníckom zhromaždení Svetovou zdravotníckou organizáciou dňa 23. mája 2005),  vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Rozsah lekárskej prehliadky

Na lekársku prehliadku si rezervujte približne 30 minút.

Lekárska prehliadka pozostáva z odborného vyšetrenia pacienta lekárom, pri ktorom lekár zisťuje anamnézu: rodinnú, osobnú (infekčné a neinfekčné ochorenia), liekovú, sociálnu, pracovnú, toxikologickú, epidemiologickú, údaje o očkovaní, subjektívne ťažkosti, objektívny nález v rozsahu interného vyšetrenia.

Druhú časť predstavujú laboratórne vyšetrenia v rozsahu sedimentácia erytrocytov, hematologické vyšetrenie (počet erytrocytov, leukocytov, diferenciálny počet leukocytov, hematokrit, hemoglobín), sérologické vyšetrenia: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, syfilis, anti HCV, vyšetrenie hrubej kvapky na maláriu (u štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich z krajín, ktoré sú endemickými oblasťami – vrátane prípadu transferu cez tieto krajiny), biochemické vyšetrenie krvi na stanovenie hladiny glukózy, AST, ALT, GMT, bilirubínu, cholesterolu, kreatinínu, vyšetrenie moču, štandardné kultivačné vyšetrenie výteru z konečníka, parazitologické vyšetrenie stolice, RTG hrudníka

Fakultatívne je možné vykonať aj dodatočné odborné vyšetrenia, a to očné vyšetrenie na vylúčenie trachómu, interné pri interných ochoreniach, pľúcne pri podozrení na pľúcne ochorenie vrátane TBC (aj vyšetrenie Mantoux II), alebo ďalšie vyšetrenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynie z aktuálneho klinického obrazu a konkrétnej anamnézy štátneho príslušníka tretej krajiny a konkrétnej epidemiologickej situácie krajiny, z ktorej prichádza.

Za účelom vykonania laboratórnych vyšetrení pacient predkladá vzorku moču, stolice, absolvuje výter z konečníka.

Čo obsahuje lekársky posudok pre cudzineckú políciu?

Lekársky posudok musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny,

b) názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, miesto a dátum vydania lekárskeho posudku,

c) meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky lekára, ktorý lekársky posudok vydal,

d) stanovisko pre útvar Policajného zboru, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá

ohrozuje verejné zdravie.

Kto vydáva lekárske potvrdenie pre cudzineckú políciu?

Podľa zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia.

Koľko trvá vydanie lekárskeho posudku?

Posudok vydávame a posielame štandardne do 5 pracovných dní.

Kde si posudok vyzdvihnem?

Posudok si môžete vyzdvihnúť u nás v ambulancii osobne, alebo ho zasielame poštou na adresu uvedenú v dotazníku. Ak uvediete adresu cudzineckej polície, posudok zašleme aj na cudzineckú políciu.

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred.

Kontaktní formulář s výběrem města SK