Ochrana osobných údajov

 

Názov:Expat Clinic s.r.o. 
Sídlo:Pluhová 17, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO:48 098 248
Registrácia:Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro. vl. č.: 103145/B
Telefonický kontakt:+421 948 350 123
E-mailový kontakt:medicalcontrol@akmv.sk

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu sprostredkovania zdravotnej prehliadky pre cudzincov a s tým súvisiace služby (najmä objednanie na prehliadku)
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti
 • informovať o aktivitách a novinkách a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, ako aj iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje dotknutých osôb – obdarovaných, účastníkov našich akcií a iných osôb  (ďalej aj „dotknuté osoby“)?

ÚčelPrávny základOsobné údajeLehota spracúvaniaPríjemcovia
Zabezpečenie lekárskej prehliadky (1. klient, 2. objednanie iná osoba ako klient)zmluva – spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; oprávnený záujem   výnimka čl. 9 ods. 2 písm. i) Nariadenie GDPRmeno a priezvisko, štátna príslušnosť, číslo pasu, dátum narodenia (ide o údaje potrebné na objednanie a zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na vyplnenie do lekárskeho posudku)   telefón, emailová adresa (údaje potrebné na skontaktovanie sa s cudzincom, zaslanie inštrukcií, nutnú komunikáciu)   citlivé údaje týkajúce sa zdravia – potvrdenie, či cudzinec trpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie10 rokov nasledujúcich po roku, ktorých sa týkajúAGEL Clinic s.r.o., poskytovatelia cloudu a subjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Účtovná agendaosobitné zákony (z. o účtovníctve, z. o DPH a iné)meno a priezvisko, adresa  zákonné lehoty (napr. osobný spis do 70 rokov veku, mzdový list 50 rokov)Externý účtovník a subjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Vnútorné administratívne úkony v rámci skupiny podnikovoprávnený záujembežné údajePočas členstva v skupineA|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., A|K|M|V Company Services Bratislava s.r.o., nadácia A|K|M|V a subjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Vybavovanie práv dotknutej osobyNariadenie GDPR, zákon č. 18/2018 Z.z.Identifikačné a kontaktné údaje a údaje v rozsahu dotknutej osoby5 rokovsubjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Referencie klientov na webe medicalcontrol.sksúhlasbežné údaje (predovšetkým meno, priezvisko, titul, spoločnosť, pozícia, logo)  Počas existencie stránky medicalcontrol.skNávštevníci web stránky a subjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Elektronická komunikáciasprostredkovateľská zmluva (VOP)bežné údaje5 rokov odo dňa skončenia komunikácieGoogle a subjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Výber zamestnancovpredzmluvné vzťahybežné údaje6 mes. od skončenia výberového konaniasubjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Kniha došlej / odoslanej pošty, kuriérosobitné zákonybežné údaje (meno a adresa prijímateľa a odosielateľa pošty)10 rokovPoštový podnik a subjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Zamestnanciosobitné zákony (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve a iné)bežné údajezákonné lehoty (napr. osobný spis do 70 rokov veku, mzdový list 50 rokov)Externá mzdárka a subjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Cookies (reklamné)súhlasbežné údajeviď nižšiesubjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
     
marketing (zasielanie informácií vo forme newsleterov existujúcim alebo minulým klientom)  oprávnený záujem  identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania); – emailová adresa  5 rokov od ich poskytnutiasubjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona
Facebook fun pagezmluvaBežné údajePočas existencie fun pagesubjekty, ktorým sa poskytuje zo zákona

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva zo záznamu o spracovateľských činnostiach.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na jej žiadosť informácie o dobe, počas ktorej uchováva jej osobné údaje.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje dotknutých osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov, iným spoločnostiam patriacim do našej skupiny, našim účtovným poradcom, naším profesionálnym poradcom, poskytovateľom doručovaných služieb alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb. Poskytnuté osobné údaje budú za účelom lekárskej prehliadky poskytnuté spoločnosti AGEL Clinic s. r. o., IČO: 45 752 381 ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pôsobiacom v rámci skupiny AGEL.

Osobné údaje poskytujeme tretím osobám, ak to vyžadujú platné zákony.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a iné).

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely analýzy návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, tvorby štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov webových stránok a fungovania webových stránok. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Cookies sú posudzované v podobne hromadného celku a v pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení veľkého a odborného úsilia. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe Vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená u jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, a to zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Zhromažďované cookies súbory sú môžu byť spracovávané ďalšími spracovateľmi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovateľom služby Google Ananlytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc, Menlo Park, California, USA

Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete tu:

• https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;

• https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

• https://www.facebook.com/policy.php

Zasielanie emailov

Uzatvorením zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom vzniká právo prevádzkovateľa využívať osobné údaje dotknutej osoby aj na účely oslovovania dotknutej osoby za účelom zasielania informácií emailovou formou (najmä poučenia o ďalších povinnostiach dotknutej osoby, marketingových informácií a podobne).

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Medical control s.r.o. prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, pričom vzala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

Účinnosť 11.04.2019

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred.

Kontaktní formulář s výběrem města SK