12. 1. 2022 by matej 0 Comments

Poplatky cudzineckej polície za udelenie / obnovenie pobytu

a)Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“)
232 eur
2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.165,50 eura
3. sezónneho zamestnania33 eur
4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.
alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
99,50 eura
5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.132,50 eura
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl66 eur
b)Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie165,50 eura
c)Žiadosť o udelenie trvalého pobytu165,50 eura
d)Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.132,50 eura
2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.99,50 eura
3. sezónneho zamestnania16,50 eura
4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.
alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
33 eur
5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z.66 eur
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl33 eur
e)Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie99,50 eura
f)Vydanie
1. dokladu o pobyte 4,50 eura
2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní24,50 eura
g)Vydanie dokladu o pobyte
1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad16,50 eura
2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní36,50 eura
3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch
po sebe nasledujúcich rokov
33 eur
4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch
po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní
53 eur
h)Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel 3 eurá
i)Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu99,50 eura
j)Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu33 eur
k)Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky3 eurá
l)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi33 eur
m)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov13 eur
n)Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov8 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a), b), d), e) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí zamestnanci alebo vysokoškolskí učitelia.
3. Od poplatkov podľa písmen a), c), d), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
4. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
5. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
6. Od poplatku podľa písmena f) prvého bodu tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré
a) žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu, ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b) prvýkrát žiadajú o vydanie dokladu o pobyte ako cudzinci, ktorým bol udelený azyl, alebo cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.
7. Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
8. Od poplatku podľa písmena l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
9. Od poplatkov podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodené
a) osoby, ktoré majú udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. a) alebo ktoré zotrvávajú na území Slovenskej republiky podľa § 61a ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.,
b) osoby, ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 74 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 404/2011 Z. z.,
c) osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.   (zdroj: zákon o správnych poplatkoch)

27. 10. 2021 by matej 0 Comments

Ako prebieha vyšetrenie cudzincov pre cudzineckú políciu?

Zoznam kliník nádete tu: https://www.expatclinic.sk/

Na vyšetrenie si doneste pas, vzorku stolice a vzorku moču. Odberový materiál (skúmavky) kúpite v ktorejkoľvek lekárni alebo Vám ich poskytneme zadarmo v našej ambulancii. Ráno pred vyšetrením pite veľa nesladených nápojov (čaj, voda, min. 3 dcl), netreba prísť úplne na lačno, môžete si dať ľahké raňajky (napr. chlieb s maslom).Vyšetrenie prebieha v príjemnej atmosfére, nie je potrebné sa ho obávať. Zamestnanci ambulancie hovoria slovensky, anglicky, rusky, ukrajinsky a radi Vám pomôžu s Vašimi dotazmi.

 1. Po vstupe do ambulancie Vám sestrička zoberie krv, zmeria teplotu a tlak. Presuniete sa do ambulancie lekára, kde si s Vami lekár prejde odpovede uvedené v dotazníku a dovyšetrí Vás (fyzikálne vyšetrenie). Celé vyšetrenie trvá cca 45 minút.
 2. Po vyšetrení absolvujete RTG vyšetrenie plúc. Na RTG vyšetrenie nečakáte, RTG Vám spravia najneskôr do cca 15 min. RTG vyšetrenie sa nerobí tehotným ženám a deťom do 6 rokov. Následne môžete ísť domov, do našej ambulancie sa už nemusíte vracať.
 3. Posudok sa vydáva štandardne do 8 pracovných dní na poskytnutú adresu, posudok bez príplatku zasielame aj priamo na zvolenú cudzineckú políciu. Informácia o vydaní posudku Vám prípade aj emailom, ak ste ho zadali v dotazníku.
 4. Postaráme sa o Vás! Ak Vám náhodou bude zistená choroba ohrozujúca verejné zdravie, bude Vám to oznámené aj s odporúčaním ďalšieho postupu. V prípade menej závažných ochorení (najčastejšie napr. parazity v stolici) Vás vieme preliečiť aj sami – bude Vám naordinovaná liečba (lieky sa pohybujú okolo 10 EUR). V prípade výskytu vážnejších ochorení budete odporučený na infekčné oddelenie do nemocnice.
 5. Po vyšetrení obdržíte malé občerstvenie.

31. 7. 2021 by matej 0 Comments

Kedy cudzinecká polícia vyžaduje lekársku prehliadku a poistenie

Nižšie uvádzame v prehľadnej forme, kedy sa pri udelení pobytu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov vyžaduje doložiť cudzineckej polícii lekárske potvrdenie, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné  zdravie a kedy doklad o zdravotnom poistení.

Účel pobytu Čo je potrebné doložiť
§ 22 Podnikanie zdravotné poistenie + lekársky posudok
§ 23 Zamestnanie lekársky posudok
§ 24 štúdium lekársky posudok
§ 25 Osobitná činnosť zdravotné poistenie + lekársky posudok
§ 26 Výskum a vývoj zdravotné poistenie + lekársky posudok
§ 27 Zlúčenie rodiny zdravotné poistenie + lekársky posudok
§ 28 Ozbrojené sily nedokladá sa
§ 29 Zahraničný Slovák nedokladá sa
§ 30 Dlhodobý pobyt v inom členskom štáte zdravotné poistenie
§ 43 Trvalý pobyt na 5 rokov lekársky posudok
§ 46 Trvalý pobyt na neobmedzený čas nedokladá sa
§ 52 Dlhodobý pobyt nedokladá sa
Zmena účelu pobytu nedokladá sa
Pobyt v inom členskom štáte nedokladá sa

Lekárska prehliadka cudzinca

Lekársku prehliadku cudzinca je možné absolvovať v týchto mestách:

 1. Bratislava, Komárno, Zvolen, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Košice, Skalica, Bánovce nad Bebravou, Handlová, Krompachy, Krupina – 175 EUR. Objednanie na medicalcontrol@akmv.sk alebo 0948 350 123.

Poistenie cudzincov

Cudzinci sa môžu poistiť v poisťovni AXA:

1. pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti NA TOMTO LINKU

2. komplexné zdravotné poistenie NA TOMTO LINKU.

5. 7. 2021 by matej 0 Comments

Časté otázky k lekárskej prehliadke pre cudzincov

Kde sa môžem objednať?

 

0948 350 123, expatclinic@gmail.com

Cena 149 EUR dospelí, 140 EUR deti do 18 rokov a študenti.

Koľko má posudok pre cudzineckú políciu platnosť?

Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť (pri prechodnom pobyte o 60 dní).

Čo je choroba ohrozujúca verejné zdravie?

Ide o chorobu, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov (Príloha č. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov, ktoré boli schválené na 58. zdravotníckom zhromaždení Svetovou zdravotníckou organizáciou dňa 23. mája 2005),  vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Rozsah lekárskej prehliadky

Na lekársku prehliadku si rezervujte približne 30 minút.

Lekárska prehliadka pozostáva z odborného vyšetrenia pacienta lekárom, pri ktorom lekár zisťuje anamnézu: rodinnú, osobnú (infekčné a neinfekčné ochorenia), liekovú, sociálnu, pracovnú, toxikologickú, epidemiologickú, údaje o očkovaní, subjektívne ťažkosti, objektívny nález v rozsahu interného vyšetrenia.

Druhú časť predstavujú laboratórne vyšetrenia v rozsahu sedimentácia erytrocytov, hematologické vyšetrenie (počet erytrocytov, leukocytov, diferenciálny počet leukocytov, hematokrit, hemoglobín), sérologické vyšetrenia: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, syfilis, anti HCV, vyšetrenie hrubej kvapky na maláriu (u štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich z krajín, ktoré sú endemickými oblasťami – vrátane prípadu transferu cez tieto krajiny), biochemické vyšetrenie krvi na stanovenie hladiny glukózy, AST, ALT, GMT, bilirubínu, cholesterolu, kreatinínu, vyšetrenie moču, štandardné kultivačné vyšetrenie výteru z konečníka, parazitologické vyšetrenie stolice, RTG hrudníka

Fakultatívne je možné vykonať aj dodatočné odborné vyšetrenia, a to očné vyšetrenie na vylúčenie trachómu, interné pri interných ochoreniach, pľúcne pri podozrení na pľúcne ochorenie vrátane TBC (aj vyšetrenie Mantoux II), alebo ďalšie vyšetrenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynie z aktuálneho klinického obrazu a konkrétnej anamnézy štátneho príslušníka tretej krajiny a konkrétnej epidemiologickej situácie krajiny, z ktorej prichádza.

Za účelom vykonania laboratórnych vyšetrení pacient predkladá vzorku moču, stolice, absolvuje výter z konečníka.

Čo obsahuje lekársky posudok pre cudzineckú políciu?

Lekársky posudok musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny,

b) názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, miesto a dátum vydania lekárskeho posudku,

c) meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky lekára, ktorý lekársky posudok vydal,

d) stanovisko pre útvar Policajného zboru, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá

ohrozuje verejné zdravie.

Kto vydáva lekárske potvrdenie pre cudzineckú políciu?

Podľa zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia.

Koľko trvá vydanie lekárskeho posudku?

Posudok vydávame a posielame štandardne do 5 pracovných dní.

Kde si posudok vyzdvihnem?

Posudok si môžete vyzdvihnúť u nás v ambulancii osobne, alebo ho zasielame poštou na adresu uvedenú v dotazníku. Ak uvediete adresu cudzineckej polície, posudok zašleme aj na cudzineckú políciu.

5. 7. 2021 by matej 0 Comments

Lekársky posudok pre cudzincov, časté otázky

Kde sa dá objednať na lekársku prehliadku a získať lekársky posudok pre cudzincov?

0948 350 123

medicalcontrol@akmv.sk, https://www.expatclinic.sk/

Cena 150 EUR dospelí, 140 EUR študenti

Kto predkladá posudok cudzineckej polícii

Posudok štandardne predkladajú cudzinci z tretích krajín (nie občania EÚ), ktorým bol udelený prechodný pobyt. Ak bol cudzincovi z tretej krajiny udelený prechodný pobyt na Slovensku, je potrebné, aby do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte (pobytovej kartičky) doložil príslušnému oddeleniu cudzineckej polície lekársky posudok, že netrpí cudzokrajnou chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Na vyšetrenie za účelom vydania lekárskeho posudku sa môžete objednať u nás na t.č. 0948 350 123 alebo emailom na medicalcontrol@akmv.sk alebo môžete prísť počas ordinačných hodín do našej ambulancie.

Modrá karta

Ak bol cudzincovi (štátnemu príslušníkovi tretej krajiny) udelený pobyt na účel zamestnania ako vysokokvalifikovanému pracovníkovi (modrá karta), musí tiež odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podáva žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare, odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Trvalý pobyt na päť rokov 

Aj cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt na 5 rokov musí odovzdať cudzineckej polícii lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. To neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní. (§ 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov)

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b) (t.j. cudzinec, ktorý je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas) je povinný k žiadosti priložiť aj lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Predkladajú posudok aj deti?

Lekárske potvrdenie predkladajú aj deti, zákon o pobyte cudzincov neustanovuje žiadnu minimálnu vekovú hranicu. V našej ambulancii v Zlatých Moravciach a Zvolene v spolupráci s pediatrom vyšetríme aj dieťa. Deťom, v závislosti od ich veku, sa však nerobia všetky vyšetrenia popísané nižšie.

Kto nemusí posudok cudzineckej polícii predkladať?

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie; nevzťahuje sa to však na štátneho príslušníka tretej krajiny podľa:

 • § 28 zákona o pobyte cudzincov, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • § 29 zákona o pobyte cudzincov, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • § 30 zákona o pobyte cudzincov, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo
 • ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred.

Kontaktní formulář s výběrem města SK